Illustration by Yuko Shimizu

Artist Yuko Shimizu's website here.

I Love Everything birthday greeting thread here.

Daily Photo Index
Index